Trang chủ » Sản phẩm » Phụ kiện gang

Phụ kiện gang

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN GANG XÁM 
(Áp dụng từ ngày 01/10/2018 đến khi có báo giá mới)
  CÚT 22,5° – 45° CÚT 90°  BÙ  KHỚP NỐI MỀM
Quy cách BB FF BB FF BB BU BE EE  FF 
 BF 
Hình ảnh
 
     
 
       
     
   
 
   
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
DN 50                   270,000      290,000       650,000       600,000
DN 65                   310,000      370,000       800,000       700,000
DN 80                   350,000 450,000       950,000       800,000
DN100 1,150,000 1,300,000 1,250,000 1,350,000 800,000 600,000       420,000 500,000     1,100,000       850,000
DN125                   530,000 600,000     1,300,000    1,050,000
DN140                   580,000 620,000     1,450,000    1,100,000
DN150 1,600,000 1,850,000 1,800,000    1,850,000   1,600,000 1,150,000       650,000 783,000     1,550,000    1,250,000
DN180                   870,000 1,020,000     1,900,000    1,650,000
DN200 2,500,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,500,000 1,650,000    1,070,000 1,120,000     2,100,000    1,800,000
DN225                1,070,000 1,120,000     2,100,000    1,800,000
DN250 2,950,000 3,900,000 3,650,000 3,900,000 2,800,000 2,000,000    1,510,000 2,030,000     3,000,000    2,300,000
DN280                1,510,000 2,030,000     3,000,000    2,300,000
DN300 3,800,000 4,850,000 4,800,000 5,250,000 3,600,000 2,350,000    1,900,000 2,270,000     4,000,000    2,800,000
DN350 5,250,000 7,400,000 6,400,000 7,900,000 5,000,000 3,100,000    2,700,000 3,250,000     5,750,000    4,200,000
DN400 6,900,000 8,850,000 8,400,000 10,300,000 6,500,000 3,800,000    3,100,000 3,950,000     7,150,000    4,800,000
DN450 10,000,000 12,300,000 12,800,000 15,100,000 9,000,000 4,800,000    3,800,000 4,750,000     9,400,000    6,100,000
DN500 10,800,000 13,300,000 15,800,000 19,400,000 10,000,000 5,600,000    4,900,000 6,650,000   11,700,000    8,200,000
DN600 15,100,000 19,450,000 24,000,000 24,200,000 15,000,000 8,700,000    7,600,000 9,700,000   15,400,000   12,900,000
  THẬP TÊ XẢ CẶN CÔN THU
Quy cách BBB FFF FFB BBBB
FFBB
FFFF BBB FFB  BB   FF 
Hình ảnh
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
   
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
100×80 1,250,000 1,550,000 1,450,000                 620,000       850,000
100×100 1,350,000 1,700,000 1,650,000 2,750,000 3,000,000 3,450,000        
150×80 1,900,000 2,400,000 2,000,000          2,900,000 3,600,000     1,250,000    1,400,000
150×100 2,050,000 2,600,000 2,150,000          3,100,000 3,950,000     1,350,000    1,500,000
150×150 2,650,000 2,800,000 3,050,000 5,350,000 5,500,000 5,600,000        
200×80 2,750,000 3,350,000 3,000,000               1,550,000    1,800,000
200×100 2,900,000 3,500,000 3,100,000          4,350,000 5,300,000     1,650,000    1,950,000
200×150 3,050,000 3,750,000 3,450,000               1,950,000    2,300,000
200×200 3,250,000 4,000,000 3,550,000 6,500,000 7,200,000 8,000,000        
  THẬP TÊ XẢ CẶN CÔN THU
Quy cách BBB FFF FFB BBBB